Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Home Nieuws Biografie Mogelijkheden Trouwfotografie Portret(Studio)Fotografie Modelfotografie Bedrijfsfotografie Fotoshootfeestjes Prijzen Prijzen Trouwreportage Prijzen Portret(studio)Fotografie Prijzen ModelFotografie Prijzen BedrijfsFotografie Prijzen Fotoshootfeestjes Portfolio Portfotlio Trouwreportage Portfotlio Portret(studio)Fotografie Portfotlio ModelFotografie Portfotlio Bedrijfsfotografie Fotofeestjes Bedrijfsgegevens Copyrights Contact Online Bestellen Vrij Werk Recensies 

Copyrights

Copyrights

Op alle foto's die op deze website afgebeeld zijn, berust het auteursrecht. Dit recht ligt bij de maker van de foto's: Vincent van Rijn.

Wat betekent het auteursrecht en welke rechten/beperkingen komen hier nog meer bij kijken?De auteur en het auteursrecht:Wie een foto maakt, is volgens artikel 15 van de auteurswet 1912 de auteur van de foto en heeft daarmee automatisch de beschikking over het auteursrecht.Opzettelijke schending van het auteursrecht zonder de vereiste voorafgaande toestemming van de maker (Fotograaf) of de eventuele rechthebbende geldt in Nederland als een misdrijf.Vrij vertaald wil dit zeggen dat een foto niet gebruikt, gepubliceerd, etc. mag worden zonder toestemming van de auteur. Uiteraard kan de auteur/fotograaf toestemming geven om de foto rechtenvrij te laten gebruiken.Er kan bijvoorbeeld toestemming gegeven worden dat de foto gebruikt wordt in een boek, op posters, voor een ansichtkaarten of in een cd-boekje. Het is gebruikelijk dat voor deze toestemming financieele voorwaarden verbonden worden. Het betreft in dat geval een verkoop van een licentie voor een bepaald gebruik, tijdsduur en plaats. Het is belangrijk dat voorwaarden van de licentie zorgvuldig met elkaar afgesproken worden. Bij voorkeur schriftelijk.De auteur behoudt altijd het persoonlijkheidsrecht op zijn werken. Dit houdt onder andere in dat de auteur altijd bezwaar kan maken als anderen zijn of haar werk verminken of aantasten, het een andere naam geven of er de naam van iemand anders (die van henzelf bijvoorbeeld) bij zetten.Dit is geregeld is Artikel 25:1) De maker van een werk heeft, zelfs nadat hij zijn auteursrecht heeft overgedragen, de volgende rechten: a. het recht zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van zijn naam of andere aanduiding als maker, tenzij het verzet zou zijn in strijd met de redelijkheid; b. het recht zich te verzetten tegen de openbaarmaking van het werk onder een andere naam dan de zijne, alsmede tegen het aanbrengen van enige wijziging in de benaming van het werk of in de aanduiding van de maker, voor zover deze op of in het werk voorkomen, dan wel in verband daarmede zijn openbaar gemaakt; c. het recht zich te verzetten tegen elke andere wijziging in het werk, tenzij deze wijziging van zodanige aard is, dat het verzet zou zijn in strijd met de redelijkheid; d. het recht zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de maker of aan zijn waarde in deze hoedanigheid. 2) De in het eerste lid genoemde rechten komen, na het overlijden van de maker tot aan het vervallen van het auteursrecht, toe aan de door de maker bij uiterste wilsbeschikking aangewezene. 3) Van het recht, in het eerste lid, onder a genoemd kan afstand worden gedaan. Van de rechten onder b en c genoemd kan afstand worden gedaan voor zover het wijzigingen in het werk of in de benaming daarvan betreft. 4) Heeft de maker van het werk het auteursrecht overgedragen dan blijft hij bevoegd in het werk zodanige wijzigingen aan te brengen als hem naar de regels van het maatschappelijk verkeer te goeder trouw vrijstaan. Zolang het auteursrecht voortduurt komt gelijke bevoegdheid toe aan de door de maker bij uiterste wilsbeschikking aangewezene, als redelijkerwijs aannemelijk is, dat ook de maker die wijzigingen zou hebben goedgekeurd. De bedoeling van het auteursrecht is dat auteur, en dus ook een fotograaf, in staat zijn zijn persoonlijke creaties commercieel te (laten) exploiteren en dat anderen niet zonder toestemming aan hun geestelijk eigendom komen.Portretrecht:Het auteursrecht geldt natuurlijk ook voor portretfoto's. Maar publiceren van foto's van personen mag niet zomaar. De geportretteerde heeft ook bepaalde rechten. Dit heet het portretrecht. Een afbeelding is een "portret" wanneer er een persoon herkenbaar op afgebeeld is. Meestal gaat het bij portretten om foto's, maar ook tekeningen en schilderijen en dergelijke kunnen portretten zijn. En niet alleen goed gelijkende afbeeldingen zijn portretten: ook een karikatuur is een portret. Aan de andere kant, het enkele feit dat iemand op een foto staat, maakt het nog geen portret en geeft de gefotografeerde nog geen rechten. Een luchtfoto van een voetbalstadion, waarin de supporters als een hoop stipjes te zien zijn, is geen portret. Een nieuwsfoto met daarop herkenbaar een tiental supporters is dat wel. De wet maakt onderscheid tussen "portretten in opdracht" en "portretten anders dan in opdracht." Bij portretten in opdracht is de basisregel simpel: de geportretteerde mag kopieen maken van het werk, en de maker mag het werk niet zonder toestemming publiceren.Portretten in Opdracht:Als iemand een portret laat maken, heeft de maker daarop het auteursrecht. De geportretteerde heeft echter het recht om kopieen te maken van dat portret. De auteurswet bepaalt (artikel 19 lid 1): Als inbreuk op het auteursrecht op een portret wordt niet beschouwd de verveelvoudiging daarvan door, of ten behoeve van, den geportretteerde of, na diens overlijden, zijne nabestaanden.Staan er meerdere personen op het portret, dan moeten ze toestemming van elkaar hebben om de kopie te maken. Is een van de geportretteerden overleden, dan hebben zijn nabestaanden tien jaar lang het recht om toestemming te geven of te weigeren.Om een voorbeeld te geven: een bruidspaar mag op grond van dit artikel zelf extra kopietjes van de trouwreportage maken en die in hun albums plakken. Ze mogen die foto echter niet op hun website zetten, want dat is een publicatie en daarvoor blijft toestemming nodig van de fotograaf.Wel mogen ze een kopietje aan familieleden geven, want verspreiding binnen familiekring is geen openbaarmaking (art. 12 lid 4 Auteurswet). De enige andere uitzondering is die van artikel 19 lid 3: Publicatie van zo'n foto in een nieuwsblad of tijdschrift mag ook zonder toestemming van de fotograaf. Het lokale krantje mag die foto dus gebruiken om verslag te doen van de geslaagde bruiloft. Naamsvermelding van de fotograaf is wel verplicht. De maker van het werk heeft echter geen verplichting om mee te werken om dit allemaal mogelijk te maken. Zo hoeft een fotograaf dus niet zijn negatieven, RAW-bestanden of hoge kwaliteit JPEG-bestanden af te staan of uit te lenen zodat de geportretteerde bij een fotocentrale wat extra afdrukken kan laten maken. Zoals gezegd heeft de fotograaf, schilder of andere maker van het portret gewoon het auteursrecht op de afbeelding. Er gelden wel een paar beperkingen. De belangrijkste beperking is dat de maker het werk niet mag publiceren zonder toestemming van de geportretteerde. Als deze is overleden, hebben de nabestaanden tien jaar lang het recht om toestemming te geven of te weigeren. Staan er meerdere personen op het portret, dan heeft de maker van alle geportretteerden deze toestemming nodig. Meestal zal de maker expliciet vragen om toestemming. Een getekend contract is wel zo handig als bewijs. Maar dit hoeft niet: toestemming per e-mail telt bijvoorbeeld ook. Er zijn geen formele eisen aan de vorm van die toestemming. De toestemming kan ook impliciet worden gegeven. Als iemand wordt geinterviewd voor een krant, en de fotograaf van de krant maakt een foto, dan had die persoon kunnen weten dat die foto in de krant zou komen. De krant hoeft dan niet meer expliciet om toestemming te vragen.Portretten zonder opdracht:Portretten kunnen ook worden gemaakt zonder opdracht. De wet is dan iets minder strikt: er is geen toestemming nodig van de geportretteerden om de foto te mogen publiceren. Een fotograaf kan b.v. in een winkelstraat foto's maken van het winkelend publiek, of foto's maken bij een rechtszaak of voetbalwedstrijd. In deze gevallen geldt een andere regel. Publicatie mag, tenzij dit een redelijk belang van de geportretteerde schendt.De fotograaf moet dan zelf inschatten of publicatie nadelig zou zijn voor de mensen op de foto (art. 21 Auteurswet). Als dat zo is, dan mag hij niet publiceren. De wet zegt dat de geportretteerde een "redelijk belang" moet kunnen inroepen tegen publicatie. De vraag wat nu zo'n "redelijk belang" is, is in de jurisprudentie beantwoord. De belangrijkste belangen zijn het financieel belang en het privacybelang. Ongewenste publicatie van portretten met naakt of erotiek zijn bijvoorbeeld vrijwel altijd tegen het redelijk belang van de geportretteerde. Een bekende persoon kan in veel gevallen geld vragen voor gebruik van zijn portret. Een foto met zijn gezicht er op mag dan niet zomaar worden gepubliceerd. Ook bij commercieel gebruik van iemands portret, bijvoorbeeld in reclame, is al snel een redelijk belang aanwezig.Wie expliciet toestemming geeft, kan uiteraard later geen redelijk belang meer inroepen tegen publicatie. Voor fotografen is het dus verstandig om altijd expliciete toestemming te regelen van mensen die op een foto staan.